Правила и условия

Общи условия на игра

„Lafka Summer & Fun“

раздел 1.ОРГАНИЗАТОР

1.1Организаторът на играта е „Табак Маркет” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175127176, със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, район „Възраждане”, ул. „Княз Борис I” № 161 (по надолу наречен „Организатор“). ”Табак Маркет” АД извършва своята дейност в обекти от търговска верига LAFKA, разположени на територията на цялата страна. Повече информация за LAFKA и самата компания може да бъде открита на официалния уеб сайт www.lafka.bg.

раздел 2.НАИМЕНОВАНИЕ И ПЕРИОД НА ИГРАТА

2.1Наименованието на организираната от Табак Маркет АД игра е “Lafka Summer & Fun” (наричана за краткост “Игра” или “играта”).

2.2Периодът на провеждане на играта е от 15.06.2017 г. (12:00 часа) до 23.07.2017 г. (23:59:59 часа).

раздел 3.УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ В ИГРАТА

3.1Участието в играта не е обвързано с покупка от търговска верига LAFKA.

раздел 4.ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1Всеки един потребител, който е посетил уеб сайта www.mylafka.bg или официалната страница на LAFKA в социалната мрежа Facebook (www.facebook.com/lafka.bg) (наричани по-долу “Уеб сайта”), като е регистрирал своя профил и изпълнил всички седмични предизвикателства (виж раздел 7 “Механизъм за участие в играта”), има шанс да спечели награда.
- официален уеб сайт на играта – www.mylafka.bg.
- официална страница на LAFKA във Facebook - https://www.facebook.com/lafka.bg.

раздел 5.НАГРАДИ

5.1Наградите са:
- 2 бр. дрон - DJI Spark, на стойност 1535 лв с ДДС;
- 3 бр. камера RICOH THETA S, на стойност 746 лв с ДДС;
- 15 бр. ваучера на стойност 100 лева за екстремно преживяване от www.wishio.bg;
- 30 бр. selfie стика, на стойност 20 лв с ДДС;
- 30 бр. преносими батерии за зареждане на мобилни устройства, на стойност 30 лв с ДДС.

раздел 6.УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

6.1Играта е открита за участие за всички физически лица, навършили 18 години с местоживеене в Република България.

6.2С участието си в Играта участниците се обвързват с описаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

6.3С участието си в Играта всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на Играта (виж част 8). Организаторът е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни в КЗЛД.

раздел 7.МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7.1Участието в играта не е обвързано с покупка на стоки и продукти, продавани в търговските обекти на LAFKA в цялата страна.

7.2Всеки потребител, желаещ да участва в Играта, трябва да се регистрира чрез създаване на профил в Уеб сайта, предоставяйки на Организатора информация за своето име и фамилия, адрес, телефон и имейл, или да осъществи вход в Уеб сайта чрез личният си профил в социалната мрежа Facebook.

7.3След регистрация, всеки един потребител, който изпълни успешно всички седмични предизвикателства, участва в седмичната томбола за разпределяне на наградите (виж раздел 8 “Процедура за теглене, обявяване и получаване на наградите”). Под успешно изпълнение се има в предвид, изпълнение на всичките 4 седмични предизвикателства. Условията на всяко едно предизвикателство ще бъдат налични за всеки потребител след вход с вече създадения от потребителя профил в Уеб сайта.

7.4За всяка седмица от периода на Играта, потребителите ще имат достъп до различни предизвикателства. Периодът на активност на съответните предизвикателства е:
• Седмица 1 - от 15.06.2017 година до 25.06.2017 година;
• Седмица 2 - от 26.06.2017 година до 02.07.2017 година;
• Седмица 3 - от 03.07.2017 година до 09.07.2017 година;
• Седмица 4 - от 10.07.2017 година до 16.07.2017 година;
• Седмица 5 - от 17.07.2017 година до 23.07.2017 година.

7.5Всеки един потребител може да участва в седмичното предизвикателство само веднъж през съответната седмица.

7.6Успешното изпълнение на предизвикателствата от съответната седмица се брои за 1 участие в томболата за разпределяне на наградите.

7.7Ако даден потребител се регистрира на по-късен етап, той ще има достъп до предизвикателствата от всички предходни седмици. Например, ако даден потребител се регистрира през седмица 2 на играта, той ще има достъп да реши предизвикателствата от седмица 1 и седмица 2.

7.8Успешното изпълнение на всички предизвикателства през дадена седмица дава право на 1 брой участие в седмичната томбола за разпределяне на съответните награди. Ако един потребител реши предизвикателствата през седмица 1 и седмица 2, то той ще има 2 броя участия за теглене на наградите през седмица 2 и т.н.

раздел 8.ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1Всеки един потребител, за да участва в томболата за разпределяне на награди, независимо от техния вид, трябва да е завършил успешно предизвикателствата през поне 1 от седмиците. Всеки един потребител може да спечели само 1 награда, независимо от нейният вид.

8.2Тегленето на наградите ще се осъществи чрез предварително създаден механизъм, даващ равни права за спечелване на награди на всеки един потребител, успешно изпълнил съответните седмични предизвикателства. Отговорността за създаване на механизма за теглене на награди е изцяло на ОРМ.БГ. Табак Маркет по никакъв начин не участва в създаването на механизма за теглене на награди, както и по никакъв начин не може да влияе при теглене на жребия за изтегляне на победителите.

8.3Тегленето на наградите ще се осъществи по следния начин:
- На 25.06.2017 година в 23:59:59 часа ще бъдат изтеглени 1 бр. камера RICOH Theta S, 3 бр. ваучера за екстремни преживявания, 6 бр. selfie стика и 6 бр. преносими батерии. Победителите ще бъдат обявени на Уеб сайта не по-късно от 16:00 часа на 26.06.2017 година.
- На 02.07.2017 година в 23:59:59 часа ще бъдат изтеглени 1 бр. дрон DJI Spark, 3 бр. ваучери за екстремни преживявания, 6 бр. selfie стика и 6 броя преносими батерии. Победителите ще бъдат обявени на Уеб сайта, не по-късно от 16:00 часа на 03.07.2017 година.
- На 09.07.2017 година в 23:59:59 часа ще бъдат изтеглени 1 бр. камера RICON Theta S, 3 бр.ваучери за екстремни преживявания, 6 бр. selfie стика и 6 броя преносими батерии. Победителите ще бъдат обявени на Уеб сайта, не по-късно от 16:00 часа на 10.07.2017 година.
- На 16.07.2017 година в 23:59:59 часа ще бъдат изтеглени 1 бр. дрон DJI Spark, 3 бр. ваучери за екстремни преживявания, 6 бр. selfie стика и 6 броя преносими батерии. Победителите ще бъдат обявени на Уеб сайта, не по-късно от 16:00 часа на 17.07.2017 година.
- На 23.07.2017 година в 23:59:59 часа ще бъдат изтеглени 1 бр. камера RICON Theta S, 3 бр. ваучери за екстремни преживявания, 6 бр. selfie стика и 6 броя преносими батерии. Победителите ще бъдат обявени на Уеб сайта, не по-късно от 16:00 часа на 24.07.2017 година.

8.4Всеки един потребител, който е спечелил награда, трябва да е попълнил коректно своите данни в личния си профил (имена, адрес, телефон и имейл). Това е необходимо, освен за редовно участие в играта на съответния потребител, така и всеки спечелил потребител да получи своята награда на посочения от него адрес, като куриерската фирма при необходимост ще се свърже с него по име и телефон.

8.5Наградите се получават чрез куриерските услуги на фирма „Спиди“ в срок до 60 /шестдесет / дни след края на Играта или ще бъдат предадени от служител на Табак Маркет АД..

8.6Приема се за отказ от получаване на спечелена награда, ако участникът не може да бъде намерен на посочените от него адрес и телефон за контакти, както и ако не е потърсил наградата си в срок от 30 (тридесет) дни след края на Играта.

8.7Не се допуска размяна на наградата с нейната парична равностойност.

раздел 9.ЛИЧНИ ДАННИ

9.1„ОРМ.БГ” ЕООД, с ЕИК 200396427, като компания, разработваща уеб сайта и Facebook приложението, е регистрирана като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

9.2Включвайки се в настоящата играта, участниците дават съгласието си и предоставят на „Табак Маркет” ЕАД и нейните подизпълнители – „ОРМ.БГ” ЕООД, и „Спиди“ доброволно личните си данни (име, мобилен телефон, точен адрес или други) за цели, свързани с участието в тази Игра и/или доставка на наградите. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефонен номер за контакт по време и във връзка с Играта.

9.3Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат записани и използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.

9.4Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да заличи негови лични данни, като направи това писмено на имейл адрес info@lafka.bg или в писмен вид на адрес: Табак Маркет ЕАД, град София, ул. "Княз Борис І" No 161, в резултат на което данните и профилът му ще бъдат изтрити незабавно.

9.5За участник, който иска данните му да бъдат заличени по време на Играта, Организаторът автоматично приема, че участието му в Играта се прекратява, тъй като регистрацията е условие за участие в Играта и ако е спечелил награда, същата няма да му бъде доставена.

9.6Всеки участник има право и възможност сам да коригира личните си данни и тези за контакт с него, като направи това сам през уеб сайта и редакция на личен профил. Всеки участник сам носи отговорност за това дали е подал, респ. коригирал правилно, личните си данни и тези за контакт с него.

раздел 10.ДРУГИ УСЛОВИЯ

10.1Организаторът на Играта не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер за връзка или електронна поща.

10.2Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

10.3Организаторът не поема отговорност за загуба или корупция на данни, което може да доведе до загуба на записвания, закъснения или непълнота.

10.4Организаторът не поема отговорност или задължения за:
a. Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни.
b. Повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани във връзка с тази Игра.

10.5Организаторът може да прекрати Играта, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет адрес www.mylafka.bg

10.6Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична равностойност.

10.7Тази Игра по никакъв начин не е спонсорирана, подкрепяна или организирана от Facebook. Facebook ще бъде обезщетен и освободен от отговорност от всички щети, загуби и разходи (включително адвокатски хонорари и разходи), които са резултат от твърденията във връзка с тази Игра (включително нейната публикация и организация).

Организаторът получава информацията, предоставена от участника. Всички въпроси, коментари или оплаквания трябва да се отправят към Организатора, а не към Facebook.

10.8Служители на ОРМ.БГ ЕООД, както и членове на техните семейства, нямат право на участие в Играта.

10.9При нарушения на Условията за участие, Организаторът запазва правото си да изключи участници от Играта. Организаторът има право да изключи и всеки участник, за когото подозира, че получава предимство чрез манипулация и опити за измама в Играта. В случай, че такъв учстник е получил награда, то това ще бъде отменено, а наградата изискана обратно незабавно от участника.

10.10На основание чл.12 и чл. 35 ЗДДФЛ във връзка с чл. 13 ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г, предметни печалби от игри на случайността със стойност над 30,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Табак Маркет АД внася дължимия данък върху облагаемия доход, а на физическото лице се предоставя служебна бележка за платения от Табак Маркет АД данък по образец. За физическото лице, спечелило предметна печалба от игра на случайността може да възникне задължение, да декларира като получен доход левовата равностойност на придобитата предметна печалба, както и внесения от Табак Маркет АД данък, с годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ в срок до 30.04, към която следва да се приложи издадената от Табак Маркет АД служебна бележка. Във връзка с чл.73 ЗДДФЛ „Табак Маркет” АД ще подаде информация до Националната агенция за приходите за изплатените облагаеми доходи на физическите лица.

10.11Организаторът ще издаде служебна бележка на всички участници, които са спечелили ваучер за екстремно изживяване от wishio.bg, камера Theta S и дрон DJI Spark.

Период на промоцията 15.06.2017 - 23.07.2017

Участвай и може да спечелиш

Mini Quadcopter

DJI Spark

Ricoh камера

Theta s 360°